Disclaimer/voorwaarden

Definities

 1. Opdrachtnemer: Creja ontwerpen b.v. die van de opdrachtgever opdracht krijgt tot het verrichten van diensten en/of levering van zaken.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Creja ontwerpen b.v. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten en/of levering van zaken.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Creja ontwerpen b.v. en de opdrachtgever zoals deze onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt gesloten.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes door of vanwege Creja ontwerpen gedaan zijn vrijblijvend.
 2. Alle bedragen genoemd in offertes zijn exclusief BTW.
 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.
  Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Creja ontwerpen een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.

Algemene verplichtingen van partijen

 1. Creja ontwerpen verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen.
 3. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 4. Creja ontwerpen verplicht zich al hetgeen de ontwerpstudio bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan Creja ontwerpen geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden.

Wijziging overeenkomst; meerwerk

 1. Alle kosten van een door de opdrachtgever voorgestelde en door Creja ontwerpen schriftelijk aanvaarde wijziging in (delen van) de opdracht worden door Creja ontwerpen bij de opdrachtgever in rekening gebracht en zijn door opdrachtgever verschuldigd.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen als bedoeld in lid 1, de overeengekomen of verwachte levertijd - in ruimste zin van het woord - en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

Overmacht

 1. Indien Creja ontwerpen door overmacht tijdelijk niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, is Creja ontwerpen bevoegd de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer in redelijkheid, gezien de omstandigheden van Creja ontwerpen niet van hem kan worden verwacht de opheffing van de oorzaak van verhindering af te wachten.

Aansprakelijkheid

Behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming bij de uitvoering van werkzaamheden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Creja ontwerpen voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.

Betaling

De betalingstermijn voor facturen bedraagt 30 dagen. Bij gebreke van tijdige of volledige betaling is opdrachtnemer gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag te verhogen met incassokosten ad minimaal EUR 40,00 en maximaal EUR 6. 775,00. Alsdan is opdrachtgever eveneens de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd.

Geschillen

De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden berecht door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter, voor zover dat ter vrije bepaling van partijen staat de bevoegde rechter in de Rechtbank Den Haag.